نویسنده - drchalabianlu-aminreza

کلینیک دکتر چلبیانلو

مراقبت دهان و دندان كودكان زیر دو سال

مراقبت دهان و دندان كودكان زیر دو سال:

در حدود ۶ ماهگي، اولين دنداني كه در دهان شيرخوار ظاهر ميشـود، معمولا دندان پیشين فك پایين مي باشد.

رویش دندان:

دندان درآوردن یك مرحله طبیعي از زندگي کـودک اسـت و در اكثـر موارد درد و نـاراحتي بهمـراه نـدارد

علائـم دنـدان درآوردن به شرح ذیل است:

 • قرمزي و التهاب لثه در ناحیه جلویي فك پایين
 • برجستگي لثه و خارش در همين ناحیه
 • افزایش بزاق و خارج شدن آب از دهان شيرخوار
 • ناراحتي و گریه زیاد
 • بيخوابي
 • نوك زدن دندان از لاي لثه

 

 

مراقبت دهان و دندان كودكان زیر دو سال
رویش اولين دندانهاي كودك همیشه با درد و ناراحتي همراه نیست.

 

مراقبت دهان و دندان كودكان زیر دو سال

در صورت بروز علائمي مثل تب، دل درد یا اسهال، كودك را باید به پزشك ارجاع داد.

هنگام رویش دنـدانها معمـولا احـساس خـارش سـبب ميشود كودك هر چیزي را به دهان خود وارد كند كـه ممكـن اسـت از این طریق به علت آلودگي دچار علائم بالا گردد. بهترین كار براي كمك به رویش دندانها، تمیز نگـه داشـتن لثـه توسـط پارچه یا گاز تمیز و مرطوب  و دادن دندانك نرم و تمیز و سرد براي گاز گرفتن به شيرخوار مي باشد.

همچنين در صورت دسترسي به مسواك انگشتي مـيتـوان از آن  براي ماساژ لثه (روي ناحیه اي كه دندان در حال رویش یافتن است) با حركات ملايم چرخشي اسـتفاده نمـود كـه از درد و نـاراحتي كـودك ميكاهد

لازم به ذكر اسـت كـه مـسواك انگـشتي سـرد (٣٠ دقیقه درون فریزر قرار داده شده) روي لثه اي كه بدلیل رویش دندان زیر آن، داراي درد و ناراحتي است، ميتواند موقتاً درد را برطرف نماید.

از ماه ششم تولد، هر بار كه كودك براي پایش رشد آورده ميشـود، رویش دندانها بررسي و با جدول رویش دندانها مقایسه ميگردد. اگـر رویش بیشتر از ٩ ماه تأخير داشته باشد باید كودك به مركز بهداشـتي درماني ارجاع شود.

لازم به تذكر است كه علاوه بر سـه ماهـه آخـر بـارداري كـه ذكـر گردید، از ماه سوم تولد كودك، باید دربـاره مـشكلات مربـوط بـه دندان درآوردن كودك با مادر صحبت شود تا در صورت بروز ناراحتي، نگران نشود.

 

بیشتر بدانید ...
كنترل پوسیدگي دندان در دوران بارداري

مراقبت دهان و دندان زنان باردار

مراقبت دهان و دندان زنان باردار:

گروههاي هدف هدف نهایی از مراقبتهاي دهان و دندان ،بهبود سلامت دهان و دندان جامعه است

به دلیل اینکه امکان دسترسی به همه مردم جامعه وجود ندارد و از طرف دیگر برخی از افراد جامعه در برابر بیمارهاي دهان و دندان بیشتر در معرض خطر هستند،گروه هاي خاصی از جامعه بعنوان گروه هدف با اولویت در مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان انتخاب شده اند.

این گروه هاشامل:

1-مادران باردار و شیرده

2-کودکان زیر 6 سال

3-کودکان 6 تا 11 سال می باشند دلایل انتخاب گروه هاي هدف:

 

1 -مادران باردار و شیرده :

 • شیوع بیماري هاي دهان ودندان در دوران بارداري به علت تغییرات هورمونی در این دوران افزایش می یابد.
 • عادت هاي تغذیه اي تغییر می کند و مصرف مواد قندي بیشتر می گردد.
 • تغذیه در زنان باردار براي حفظ سلامت دندان هاي آنان و دندان هاي جنین اهمیت به سزایی دارد

 2 -کودکان از تولد تا 11 سالگی :

 • بروز بیماري هاي دهان و دندان به علت روش هاي غلط تغذیه کودك (شیشه شیر ،شیر مصنوعی(
 • اهمیت دندان هاي شیري در سلامت کودك و نقش مهم آنها در نحوه رویش و حفظ سلامت دندان هاي دایمی
 • عادت دادن کودکان به رعایت بهداشت دهان و دندان از سنین کودکی
 • شیوع پوسیدگی دندان کودکان به علت عادات تغذیه اي نادرست و عدم رعایت بهداشت دهان و دندان
 • اهمیت درمان به موقع دندان هاي دایمی در سنین پایین براي حفظ دندان ها در سنین بالاتر

 

. چگونه از گروههاي هدف مراقبت کنیم؟

در این قسمت بر نحوه انجام مراقبت از گروههاي هدف مروري خواهیم کرد.

شایان ذکر است جهت ثبت مراقبت بهداشت دهان و دندان از گروههاي هدف فرم هاي مراقبت طراحی گردیده است.

 

مراقبت دهان و دندان زنان باردار:

مادران باردار در این دوران بـه دلیـل تغـیيرات هورمـوني و وجود جنين، بـه مراقبتـهاي خاصـي نیـاز دارنـد. مراقبتـهاي دندانپزشكي به دو گروه كنترل پوسیدگي و كنترل بیماریهاي لثه.

 

مراقبت دهان و دندان زنان باردار
مراقبت دهان و دندان زنان باردار

 

كنترل پوسیدگي دندان در دوران بارداري:

هنوز هم بسیاري از زنان معتقدندكه بارداري سبب از دست دادن دندانها ميشود (یك دندان به ازاي تولد هر كودك) و یا اینكه اعتقاد دارند جهت تأمين نیازهاي جنين، كلسیم مورد نیاز توسط دندانها تأمين ميشود؛ در نتیجه دندانها نرم ميشوند.

لازم به تذكر است كه هر دوي این عقاید درست نميباشند.

 

بعضي از این شرایط عبارتند از:

١ .بیماري صبحگاهي:

در سه ماهه اول بـارداري ممكـن اسـت صـبحها نوعي حالت كسالت، تهوع و استفراغ رخ دهد كـه بـه آن بیمـاري صبحگاهي ميگویند. استفراغ مكرر سطوح دنـدان را متناوبـاً در معرض اسید معده قرار ميدهد.

این اسید مـيتوانـد بافـت سـخت دندان را حل نموده و باعث پوسیدگي آن شود.

٢ .مصرف مواد شيرین یا ترش به مقدار زیاد:

اكثر خانمهاي باردار، علاقه زیـادي بـه مـصرف مـواد قنـدي و شـيریني یـا مـواد تـرش دارند(ویار).

در این دوران به علـت اسـتفاده مكـرر از ایـن مواد دندانهایشان دچار پوسیدگي ميشوند.

٣ .كاهش ظرفیت معده:

در دوران بارداري بخصوص ماههاي آخر ظرفیـت معده كاهش ميیابد.

بنابراین به مقادیركمتر، ولي دفعـات بیـشتر غذا خورده و كمتر مسواك زده ميشود.

بنـابراین امكـان تـشكیل پلاك میكروبي كه عامل پوسیدگي است افزایش ميیابد.

۴ .بیشتر زنان حامله در این دوران كم حوصـله هـستند و كمـتر بـه بهداشت دهان و دندان خود توجه دارند.

 

تحقیقات نشان داده است كه مادران بارداري كه داراي پوسـیدگی هاي شدید ميباشند، ميتوانند پس از تولد كودك، میكروبهاي پوسـیدگيزا را به دهان نوزادان خود منتقـل نماینـد.

بنـابراین در صـورتیكه خانمهاي باردار رعایـت بهداشـت دهـان و دنـدان را در ایـن دوران بصورت مطلوب داشته باشند، نه تنها خـود بـه پوسـیدگي دنـدان و بیماري لثه دچار نخواهند شد، بلكه احتمال بروز پوسیدگي دنـداني در كودك آنها نیز به میزان زیادي كاهش ميیابد.

بیشتر بدانید ...
کلینیک دندانپزشکی دکتر چلبیانلو

پوسیدگي زایي مواد غـذایي

بطور كلي پوسیدگي زایي مواد غـذایي تحـت تـأثير عوامـل زیـر قـرار ميگيرد:

١ .شكل ماده غذایي:

شكل ماده غذایي (بصورت جامد یـا مـایع بـودن) مدت زمان تماس دندان با ماده غذایي را مشخص ميكند.

همين امر مـدت اسیدي بودن محیط دهان را تحت تأثير قرار مـيدهـد. مایعـات معمـولا سریعاً از محیط دهان پاك ميشوند و قدرت چسبندگي كمتري بـه دنـدان دارند.

غذاهاي جامد مانند چیپسها و شيرینيجات پس از جویـدن، روي دندانها بخصوص سطح دندانها قرار ميگيرند و به آساني تمیز نـشده و مدت زمان بیشتري در دهان باقي ميمانند؛ لذا خاصیت پوسیدگي زایي بیشتري دارند.

٢ .قوام ماده غذایي:

غذاهایي كه قدرت چسبندگي بیشتري بر سطح دندانها دارند (مثل چیپس، انواع بیسكویت و شكلات) مدت زمان طـولاني تـري در تماس با دندان ميباشند.

بنابراین میزان پوسـیدگي زایـي آنهـا بیشتر خواهد بود.

٣ .دفعات مصرف مواد غذایي:

اگر مقـدار زیـادي شـيریني در یـك وعـده خورده شود و پس از آن دهان با مسواك (در صورت عدم وجود، با آب خالي) شسته شود، در مقایسه با اینكه میزان شيریني به میزان كمتر و در وعده هاي بیشتر مصرف شود، احتمال ابتلا به پوسـیدگي را پـایين ميآورد.

۴ .غذاها و مایعاتي كه همراه با هم مصرف ميشوند:

بطور مثال، موز قدرت چسبندگي و تخمير بالایي دارد؛ اما وقتي با شير خورده ميشود، از قدرت چسبندگي آن كاسته ميشود و بالعكس مصرف مایعات پوسیدگي زا از جمله انواع نوشابه ها بهمراه مواد غذایي دیگر، فرصت مناسب براي تولید اسید را فراهم ميكنند.

 

 

پوسیدگي زایي مواد غـذایي
لبنیات، از جمله مواد مغذي و مفید براي بدن و دندانها بشمار میروند و مصرف مداوم آنها توصیه میشود.

نكات قابل توجه پوسیدگي زایي مواد غـذایي:

 • بين غذاهاي روزانه، بهتر است بجاي شيریني از میوه هاي تازه و سبزيجات استفاده كنید ·

مصرف مواد قندي را محدود به وعده هاي اصلي غذایي (صبحانه، نهار و شام) كنید كه پس از آن شستشوي دهان انجام ميگيرد.

در فاصله بين دو وعده غذایي اصلي، تا آنجا كه ممكن است، از خوردن مواد قندي پرهیز نمایید.

زیرا همانطور كه بیان شد، هر قدر دفعات خوردن مواد قندي بیشتر باشد، خطر پوسیدگي دندانها هم بیشتر ميشود.

 

پوسیدگي زایي مواد غـذایي
میوه ها و سبزيجات تازه، از جمله مواد غذایي مجاز هستند كه خوردن آنها در بين وعده هاي غذایي اصلي توصیه ميشود.
 • پس از مصرف هر نوع ماده قندي، لازم است بلافاصله دندانها را مسواك كنید.

در صورت عدم دسترسي، حتماً چند مرتبه دهان و دندان را با آب شستشو دهید .

 

 

بیشتر بدانید ...
تغذیه و تاثیر آن بر دندان

تغذیه و تاثیر آن بر دندان

تغذیه و تاثیر آن بر دندان

تغذیه و رژيم غذایي نقش مهمي در رشد و نمو دندان، سلامت بافت لثه و دهان، استحكام استخوان، جلوگيري و كنترل بیماریهاي حفره دهـان دارد .

تغذیه در ٢ زمان بیشترین تأثير را بر رشـد و معـدني شـدن دندان ایفا ميكند:

١ .زماني كه دندان در حال شكل گيري است (قبل از رویش دندان)

٢ .پس از رویش دندان در دهان

 

تغذیه و تاثیر آن بر دندان

نحوه تغذیه در دوران بارداري بر شكل گيري و تكامـل صـحیح دنـدان مؤثر است.

بنابراین نیاز بـه ویتامینـهاي A ،C و D ،كلـسیم و فسفر جهت شكل گيري دندانهاي مقاوم در این دوران وجـود دارد.

بـر طبق مطالعات بعمل آمده، بعضي از مواد غذایي نسبت به مواد دیگر خاصیت پوسیدگي زایي بیشتري دارند.

از جمله آنها دسته كربوهیدراتها (مواد نشاسته اي و قندي) ميباشند.

این مواد وقتي با میكروبهاي دهان در تماس باشند، ميتوانند PH بزاق را تـا حـد ۵/۵ یا كمتر كاهش دهند و آنرا اسیدي كنند. میكروبهایي هم كه در پـلاك میكروبي وجود دارند، از این مواد تغذیه ميكنند.

در اثر فعالیت این میكروبها نیز اسید تولید ميشود.

تولید اسید تقریباً ٢ تـا ۵ دقیقه پس از خوردن مواد قندي شروع شده و تا حدود یك سـاعت پـس از آن، محیط دهان در حالت اسیدي باقي ميماند تا به حالـت عـادي برگردد.

اسیدي كه بعلت خوردن مواد قندي ايجـاد مـيگـردد، رفتـه رفته میناي دندان را حل كرده و سبب پوسیدگي دندان ميشود.

 

 

مواد قندي و كربوهیدراتها باعث پوسیدگي دندانها ميشوند. حتي المقدور از مصرف آنها باید خودداري كرد یا دفعات مصرف آنها را به حداقل رساند.
مواد قندي و كربوهیدراتها باعث پوسیدگي دندانها ميشوند. حتي المقدور از مصرف آنها باید خودداري كرد یا دفعات مصرف آنها را به حداقل رساند.

 

بیشتر بدانید ...

فلوروزیس چیست

فلوروزیس چیست؟

اگر مقدار فلوراید آب آشامیدني یك منطقه بیش از اندازه باشد ، نقاط سفید رنگ ماتي روي دندانها دیده ميشـود یـا دنـدانها زرد و قهوهاي رنگ ميشوند كه به این حالت فلوروزیس ميگویند .

وقتي فلوروزیس خیلي شدید باشد، میناي دنـدان نـرم و ماننـد سنگ پا، سوراخ سوراخ میشود.

 

 

کلینیک دکترچلبیانلو
فلوروزیس چیست

 

نكات لازم در استفاده از دهانشویه سديم فلوراید ٢/٠ درصد در مدارس :

 • هر بطري ٢۵٠ سيسي دهانشویه براي مصرف یكسال هر دانشآموز كافي است

 

 

بطري 250 سي سي دهانشویه كه در مدارس به طور رایگان استفاده مي شود.
 • هفته اي یكبار حدود ۵ سيسي (به اندازه درب بطري) از دهانشویه در هر بار، مصرف ميشود.
 • هر دانش آموز باید یك بطري مجزا داشته باشد و نام و نام خانوادگي او بر روي آن درج گردد.

 

 • پس از هر بار استفاده از دهانشویه، درب بطري محكم بسته شود.
 • دانش آموزان اول ابتدایي بهتر است مراحل استفاده را چند بار با آب خالي تمرین كنند تا مطمئن شوید دهانشویه را قورت نميدهند.
 • دهانشویه در طي سال تحصیلي حتما در مدرسه استفاده شود و پس از آموزش لازم به والدین در طول تعطیلات تابستاني به ایشان تحویل گردد تا دانشآموز بطور مرتب در منزل با نظارت والدین از دهانشویه استفاده نماید.
 • در جلسات اولیاء و مربیان جهت آگاهي والدین در رابطه با نقش فلوراید در تقویت دندانها و نحوه استفاده از دهانشویه صحبت شود.
 • محل نگهداري دهانشویه مناسب و باید به دور از نور شدید و حرارت باشد.
 • براي جذب بهتر و بیشتر فلوراید بهتر است دانشآموزان قبل از استفاده از دهانشویه دندانهاي خود را مسواك كنند و تا نیم ساعت پس از استفاده چیزي نخورند و نیاشامند و حتي دهان خود را با آب نشویند.

ترجیحاً روز معیني در هفته جهت استفاده دانشآموزان تعیين گردد و اگر دانشآموزي در آن روز غایب بود، حتماً روز بعد از دهانشویه استفاده كند.

 

بیشتر بدانید ...

دکتر امین رضا چلبیانلو

بیشتر بدانید ...

فلوراید و روشهاي استفاده از آن

فلوراید و روشهاي استفاده از آن:

فلوراید چیست؟

فلوراید یك ماده طبیعي است كه باعث افزایش مقاومـت دنـدانها در برابر پوسیدگي ميشود.

این مـاده معمـولا از راه آب آشـامیدني و كمتر از آن با غذاهاي دریـایي مثـل مـاهي و میگـو، چـاي، بعـضي میوهها و... به بدن انسان مـيرسـد.

میـزان مطلـوب فلورایـد آب آشامیدني ppm ١ مي باشد.

حداكثر فواید فلوراید تنـها زمـاني حاصل ميگردد كه فلوراید مورد نیاز از راههاي مختلف (مثـل مـصرف دهانشویه، آب فلورایددار، خمير دندان حاوي فلوراید) تامين گردد.

نحوه تأثير فلوراید بر روي دندانها :

فلورایدي كه وارد بدن ميشود، از طرق مختلف ميتواند اثر بگذارد:

 • مصرف فلوراید سبب ورود آن به عاج و میناي دندانهاي رویش نیافته ميشود و سبب استحكام دندان و افزایش مقاومت آن در برابر پوسیدگي ميگردد.
 • فلوراید مصرفي به داخل بزاق ترشح ميشود كه اگر چه غلظت بزاقي آن كم است، غلظت آن در پلاك میكروبي زیاد بوده و سبب كاهش تولید اسید ميشود كه خود باعث كاهش پوسیدگي دنداني ميشود.
 • مصرف موضعي فلوراید (دهانشویه، خمير دندان و...) باعث ورود آن به ساختمان دندان شده و در محكم شدن ساختمان دندان موثر است.
 • فلوراید باعث كاهش بروز پوسیدگي در دندانهاي شيري به میزان ۵٠-۴٠ %و در دندانهاي دائمي به میزان ۶٠-۵٠ %ميشود.

لازم به ذكر است كه افزودن فلوراید بـه آب آشـامیدني جامعـه در صورت امكانپذیر بودن، ميتواند مـؤثرترین روش بـراي پیـشگيري از پوسیدگي دنداني باشد.

روشهاي مختلف استفاده از فلوراید:

الف) روشهای موضعی:

 • دهانشویه سديم فلوراید
 • خمير دندان حاوي فلوراید
 • ژل و وار نیش فلوراید

 

کلینیک دکتر چلبیانلو
فلوراید و روشهاي استفاده از آن

نکته:

برخی ترکیبات حاوی فلوراید با غلظت بالا مثل ژل باید توسط دندانپزشک و یا بهداشتکار دهان و دندان برای بیماران بکار برده شود .

ب) روشهای خوراکی:

 • افزودن فلوراید به آب آشامیدنی
 • افزودن فلوراید به نمک ، شير و ......
 • استفاده از قرص و قطره فلوراید نکته: قرص و قطره فلوراید برای کودکان زیر ١٢ سال موثر بوده و باید توسط دندانپزشک تجویز گردد .
بیشتر بدانید ...

روش استفاده از نخ دندان

روش استفاده از نخ دندان:

سطوح بين دنداني به هیچ وجه با استفاده از مسواك تمیز نميشوند و تنها با استفاده از نخ دندان ميتوان این سطوح را تمیز كرد.

نخ دندان، نخ ابریشمي مخصوصي است كه باید آن را از داروخانه تهیـه نمود.

براي استفاده درست از نخ دندان باید:

 • قبل از استفاده دستها را با آب و صابون خوب بشوئید.
 • حدود ٣٠ تا ۴۵ سانتیمتر از نخ دندان را ببرید و دو طرف نخي را كه بریدهاید در هر دو دست به دور انگشت وسط بپیچید.

 

 

دکتر چلبیانلو
جهت نخ كشیدن دندانها، حداقل ٣٠ تا ۴۵ سانتیمتر نخ جدا كنید.

سه انگشت آخر را ببندید و دو دست را از هم دوركنید تا نخ محكم كشیده شود. به این ترتیب انگشت نشانه و شست هر دست آزاد ميماند.

 

کلینیک دکتر چلبیانلو
با بستن سه انگشت آخر، انگشت نشانه و شست دو دست آزاد مانده و قدرت مانور بالایي به شما ميدهد.

 

قطعه اي از نخ به طول ٢ تا ۵/٢ سانتيمتر را بين انگشتان شست و اشاره دستها نگهدارید

 

کلینیک دکتر چلبیانلو
طول نخي كه بين انگشتان دست آزاد باقي ميماند، كافي است ٢ تا ۵/٢ سانتیمتر طول داشته باشد.

 

روش استفاده از نخ دندان

براي واردكردن نخ بين دندانهاي فك پایين از دو انگشت اشاره و بين دندانهاي فك بالا از دو انگشت شست یا یك شست و یك انگشت اشاره استفاده كنید.

 

نخ را با حركتي شبیه اره كشیدن به آرامي به فضاي بين دندانها واردكنید مراقب باشید فشار نخ، لثه را زخمي نكند

 

کلینیک دکتر چلبیانلو
مرحله بعد این است كه نخ به آرامي با حركتي شبیه اره كشیدن به فضاي بين دندانها وارد شود.

 

پس از اینكه نخ را وارد فضاي بين دنداني كردید ابتدا نخ را به سطح كناري دندان جلویي تكیه داده و با ملايمت به زیر لبه لثه برده و آن را به دیواره دندان چسبانده و چند بار به طرف بالا و پائين حركت دهید .

به آرامي این عمل را انجام دهید تا به لثه مجاور دندان آسیب نرسانید.

 

کلینیک دکتر چلبیانلو
نخ را به كناره یكي از دندانها تكیه داده و به زیر لبه لثه ببرید و سپس به دیواره دندان كناري بچسبانید و چند بار به طرف بالا و پایين حركت دهید. مواظب باشید فشاري به لثه توسط نخ وارد نشود.

 

سپس قسمت تمیز نخ را در همان محل به سطح كناري دندان پشتي بچسبانید و همين كار را تكرار كنید. بعد از آن نخ را از لاي دندانها خارج كنید. آن قسمت از نخ را كه براي این دندانها استفاده كردهاید جابجا كنید و نخ كشیدن دندان بعدي را شروع كنید. این كار را براي تمام سطوح بين دندانها تكراركنید.

 

توجه كنید كه:

 • پشت آخرین دندان هر فك را نیز مثل دندانهاي دیگر نخ بكشید.
 • استفاده از نخ دندان براي كودك باید به كمك والدیني كه آموزش دیده باشند، انجام پذیرد. پس از اینكه كودك مهارت كافي را بدست آورد، بهتر است تا مدتي با نظارت والدین این كار را انجام دهد.
 • بهتر است روزي دو بار (شبها قبل از خواب و صبحها بعد از صبحانه) از نخ دندان و مسواك استفاده كنید. در غير اینصورت حداقل شبها قبل از خواب ابتدا از نخ دندان استفاده كرده، سپس دندانها را مسواك كنید.
 • اگر هنگام مسواك زدن و نخ كشیدن دندانها، درد و خونریزي وجود داشت، جاي نگراني نیست.

در اكثر مواقع با ادامه اینكار و برطرف شدن التهاب لثه درد و خونریزي هم از بين مي رود.

اگر پس از یك هفته علائم برطرف نشد حتماً بیمار را به مركز بهداشتي درماني ارجاع دهید.

 

نكته مهم: به جاي نخ دندان براي تمیز كردن سطوح بين دندانها از هیچ نوع نخ دیگر یا وسایل سخت و نوكتیز مثل سنجاق و چوب كبریـت استفاده نكنید. در ضمن توجه داشته باشید كه خلال دنـدان وسـیله ایست كه به آساني به لثه آسیب ميرساند و استفاده از آن توصـیه نميشود.

بیشتر بدانید ...
روش درست مسواک زدن

روش درست مسواک زدن

روش درست مسواک زدن چیست؟

روش درست مسواک زدن,ابتدا دهان را با آب بشوئید ، سپس به اندازه یك نخود خمير دنـدان روي مسواك قرار داده و خمير دندان را به داخل موهاي مـسواك فـرو كنید.

 

کلینیک دکتر چلبیانلو
عکس خمير دندان را باید به گونه اي بر روي مسواك قرار داد كه به داخل موهاي آن فرو رود.

دندانهاي بالا و پایين باید جداگانه مسواك شـود. مـسواك كـردن از قسمت عقب یك سمت دهان شروع ميشود و به ترتیب كلیه سطوح خـارجي، داخلي و جونده كلیه دندانها مسواك زده میشود.

 

روش درست مسواك زدن
روش درست مسواك زدن

 

هنگام مسواك كردن باید موهاي مسواك با زاویه ۴۵ درجه نسبت بـه محور طولي دندان در محل اتصال لثه و دندان قرار گيرد

 

کلینیک دکتر چلبیانلو
مسواك را باید طوري روي دندان و لثه قرار داد كه با زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولي دندان و به سمت لثه باشد.

بعد از قرار دادن مسواك روي دندان و لثه، ابتـدا حركـت لرزشـي (حركات سریع و كوتاه) در محل باید صورت بگيرد و سپس با حركت مـچ دست، موهاي مسواك روي سطح دندان از سمت لثه به طرف سطوح جونـده چرخانده شود این حركت حدود ١۵ تا ٢٠ بار بـراي هـر دندان باید انجام گيرد.

 

کلینیک دکتر چلبیانلو
دندانهاي فك بالا را با حركت مسواك به سمت پایين تمیز مي كنیم.

 

کلینیک دکتر چلبیانلو
دندانهاي فك پایين را با حركت مسواك به سمت بالا تمیز مي كنیم.

 

تمیز كردن سطوح داخلي دندانها هم مانند مسواك كردن سـطوح خـارجي آن صورت مي گيرد ولي براي سطوح داخلـي دنـدانهاي جلـو، مـسواك را باید به صورت عمود بر روي سطح داخلـي دنـدانها قـرار داد و بـا حركات بالا و پایين این سطوح را تمیز كرد.

 

کلینیک دکتر چلبیانلو
با عمودي گرفتن مسواك و بالا و پایين بردن آن سطح داخلي دندانهاي جلوي فك بالا و پایين را مسواك مي كنیم.

 

براي مسواك كردن سطح جونده، موهاي مسواك را در تمـاس بـا سـطوح جونده قرار داده و كمي فشار دهید تا موهاي مسواك به خـوبي بـه داخل شیارهاي سطح جونده وارد شود.

سپس چند بـار مـسواك را بـه جلو و عقب بكشید تا بخوبي تمیز شود.

 

کلینیک دکتر چلبیانلو
سطح جونده دندانهاي فك بالا و پایين را با عقب و جلو بردن مسواك تمیز مي كنیم.

 

چون خردههاي مواد غذایي و میكروبها روي سطح زبان جمع ميشوند، بهتر است هر چند روز یكبار روي زبان را هم با مسواك تمیز نمود. بـراي اینكار مسواك در عقب زبان قرار ميگـيرد و بـه طـرف جلـو كـشیده ميشود.

تمیزكردن زبان نقش مهمي در از بـين بـردن بـوي بـد دهـان دارد.

پس از مسواك كردن دندانها و زبان باید دهان چندین بار با آب شسته شود.

وقتي مسواك كردن دندانها تمـام شـد، مـسواك را خـوب بشوئید و در جایي دور از آلودگي نگهداري كنید. توجه كنیـد كـه هیچگاه مسواك خیس را در جعبه سر بسته نگذارید؛ چون رطوبت هواي داخل جعبه زیاد شده و رشد میكروبها را تسریع ميكند.

بیشتر بدانید ...
دندانپزشک معروف

بهترین کلینیک دندانپزشکی در زعفرانیه

بهترین کلینیک دندانپزشکی در زعفرانیه تهران
کلینیک دندانپزشکی دکتر امین رضا چلبیانلو بهترین کلینیک دندانپزشکی در زعفرانیه تهران.

دکتر امین رضا چلبیانلو بعنوان معروف ترین جراح دندانپزشک در تهران دارای سابقه فعالیت در سینما و تهیه کننده (فیلم های اب، اتش ،باد و خاک و فیلم سینمایی چهار) میباشد.

دارای مدرک فلوشیپ و مسترشیپ جراحی پیشرفته ایمپلنت از امریکا و عضو انجمن ایمپلنتولوژی امریکا

جراح و دندانپزشک، ایمپلنتولوژیست، زیبایی، فلوشیپ و مسترشیپ پیشرفته ایمپلنت از امریکا

برنده جایزه پرسنال برند برتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2021 توسط دکتر امین رضا چلبیانلو
دکتر امین رضا چلبیانلو ( دکتر امین چلبی ) بهترین دندانپزشک و ایمپلنتولوژیست و تهیه کننده سینما و مدیر و‌ موسس کلینیک و کارشناس مدیا و تلویزیون برنده جایزه پرسنال برند برتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۱ گردید این جایزه توسط دانشگاه زوریخ و‌توسط سه نخست ویز اسبق کشورهای ایتالیا، بلژیک و سوئد به ایشان تقدیم شد.

تهیه کننده فیلم سینمایی (چهار) ۱.تهیه کنندگی فیلم کوتاه خاک ۲ -تهیه کننده فیلم کوتاه آب ۳.تهیه کننده فیلم کوتاه باد ۴.تهیه کنندگی فیلم آتش و سرمایه گذار فیلم های راند چهارم، سینما عروسی مردم و سینما شهر قصه.

دکتر امین رضا چلبیانلو مدیر بهترین کلینیک دندانپزشکی تهران در ایام آتی با ساخت و پحش یک کمدی فعالیت خود را بصورت رسمیآغاز خواهد کرد.

 

بهترین کلینیک دندانپزشکی
بهترین کلینیک دندانپزشکی در زعفرانیه

 

آدرس کلینیک دکتر امین را چلبیانلو:
تهران ، ‎زعفرانیه، مقدس اردبیلی، مابین الف و ب، پلاك ١٤٠، طبقه اول

 

تلفن تماس:
۰۲۱۲۶۳۰۹۷۲۶ – ۰۲۱۲۶۳۰۹۷۵۵ – ۰۲۱۲۶۳۰۹۷۷۱

صفحه اینستاگرام بهترین کلینیک دندانپزشکی در تهران:
dr.chalabianlu.aminreza

بهترین کلینیک دندانپزشکی
دندانپزشک معروف
دندانپزشک معروف
دندانپزشک معروف
دندانپزشک معروف
دندانپزشک معروف

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/drchalab/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 493
دکتر امین رضا چلبیانلو (1)

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/drchalab/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 493
بهترین دندانپزشک در زعفرانیه

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/drchalab/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 493
دکتر امین رضا چلبیانلو (3)
بیشتر بدانید ...