برچسب- آسیب دیدگي دندانها

کلینیک دندانپزشکی دکتر چلبیانلو

آسیب دیدگي و شكستگي دندانها

آسیب دیدگي و شكستگي دندانها

ضربه به علل متفاوت ميتواند سبب شكستگي قـسمتي از تـاج دنـدان، ریشه و حتي استخوان فك .

در بعضي مـوارد در اثـر ضربه، دندان از دهان خارج شده و یا برعكس در فك فرو ميرود.

 

کلینیک دندانپزشکی دکتر چلبیانلو
تاج دندانهاي جلویي كودك در اثر ضربه شكسته شده است.

عواملي كه ميتوانند به دندانها آسیب برسانند، عبارتند از:

 • ضعف بینایي (بطور غير مستقیم)
 • دعوا
 • كفشهاي بزرگتر از پا
 • كودكان نوپا
 • ورزشهاي پر برخورد
 • دوچرخه سواري
 • تصادف این آسیبها علاوه بر درد و ناراحتي، سبب بهم خوردن ظاهر كودك هم ميشوند كه بیشتر براي پسرها آنهم در سنين ٩ تا ١٠ سالگي رخ ميدهد.

 

در هنگام مواجه شدن با چنين مواردي ضمن حفظ خونسردي، شرح حادثه (كي، كجا و چگونه) را جویا شده و در برگ ارجاع ثبت نمایید.

سپس دهان بیمار را معاینه كنید. گاهي به علت شكستگي فك، دهان فـرد باز نميشود كـه در اینگونـه مـوارد از بـه كـار بـردن زور جهـت بازكردن دهان او پرهیز نمایید.

صدماتي كه به دندانهاي شـيري وارد ميشود ممكن است باعث آسیب به جوانه دندانهاي دائمي زیـرین شـود؛ مخصوصاً اگر سن كودك زیر ٣ سال باشد.

آسیب دیدگي و شكستگي دندانها

در موارد زیر بیمار را بـه مركز بهداشتي درماني ارجاع نمایید:

 • شكستگي دندان به هر شکل که باشد
 • خونریزي در قسمت شكستگي
 • لقي دندان ( براي معاینـه لقـي دنـدان، دنـدان را بـين دو انگشت شست و اشاره گرفته و به آرامي به جلو و عقـب حركـت دهید. اگر دندان حركت كند، لق شده است).

 

 

 • پارگي، له شدگي یا خونریزي لثه
 • كبودي دهان
 • بهم خوردن ردیف دندانها بطوریكه در محل خود با دندان مقابـل جفت نشود.
 • فرو رفتگي یا بيرون زدگي دندان از محل خود
 • بيرون افتادن دندان از دهان

 

بیرون افتادن دندان از دهان:

بعضي اوقات ضربه به دندانهاي جلـویي باعـث بـيرون افتـادن كامـل دندان ميشود.

در مورد دندانهاي دائمي، بهترین كار این است كه بـه والدین توصیه كنیم تاج دندان را نگه داشته و ریشه را زیر فشار ملايم آب یا آب جوشیده سرد شده بگيرند.

در این حالت بـه هـیچ وجـه دندان و بخصوص ریشه نباید با پارچه یا دست پاك شود.

سـپس بایـد دندان در یك محیط مرطوب مثل سرم شستشوي نمكي، شير، آب جوشیده سرد شده و یا زیر زبان فرد قرار گيرد و بلافاصـله ( در حـداقل زمـان ممكن-كمتر از ٣٠ دقیقه ) به مركز بهداشتي درماني ارجاع شود.

اگـر ضربه باعث شكستگي تاج دندان شده است، در صورت امكان تكـه جـدا شده را با خود نزد دندانپزشك ببرید. نكات قابل توجه:

 • هنگام مراجعه كودك ابتدا دندان را شستـشو داده و سـپس آن را به درستي در محل خود قرار داده و یك تكه گاز یا پارچـه تمیز نمدار را روي دندان قرار داده و از بیمار بخواهیـد كـه با فشار دست یا با فشار دادن دندااي خود آن را نگه دارد و سپس بیمار را ارجاع دهید. · در صورتیكه بیمار قبلا بطور كامل واكسینه نشده باشد و زخم آلوده باشد، یك نوبت واكسن كزاز به بیمار تزریق نماییـد و سپس وي را ارجاع دهید.
بیشتر بدانید ...