برچسب- درمان دندان قروچه

عادات غلط دهانی در کودکان

عادات غلط دهانی در کودکان

عادات غلط دهانی در کودکان:

رویش دندانها فرآیند بسیار پیچیـده اي اسـت و از نظـم خاصـي پيروي مينماید.

محل قرارگيري دندانها توسـط چنـدین عامـل كـنترل ميشود:

١ .نيروي ناشي از زبان كه به دندان فشار ميآورد.

٢ .نيروي عضلات لب كه دندان را سر جایش نگاه ميدارد.

٣ .حركت عضلات گونه و فشار دندان مقابل بطور طبیعي تعادل نيروهاي فوق باعث ردیف شدن دندانها ميشود.

ولي در بعضي موارد عادات غلط دهاني كودك تعادل نيروهاي فـوق را بر هم زده و مشكلاتي را ايجاد مينماید كه تشخیص بـه موقـع این عادات غلط و كمك به رفع آنها باعث پیشگيري از بهم خـوردن ترتیب دندانها ميگردد.

از عادات غلط دهاني كودك موارد زیـر حائز اهمیت ميباشد:

١ .گاز گرفتن لب

٢ .قرار گرفتن زبان بين دندان

٣ .جویدن ناخن

۴ .جویدن گونه

۵ .فشار دادن دندانها روي هم (دندان قروچه)

۶ .مكیدن انگشت

٧ .جویدن اشیاء

٨ .پستانك گاز گرفتن لب:

این عادت غلط سبب كج شدن دندانها ميشود .

اكثر والدین متوجه این عادت غلط نميشوند.

در مدرسـه هم گاز گرفتن لب پایين را معمولا به حساب تمركز و توجـه بیـشتر دانشآموز ميگذارند. براي تشخیص باید به دقت بـه لـب پـایين نگاه كرد.

معمولا حاشیه لب مشخص نميباشد و لب پایين قرمـزتـر از لب بالا بوده و محل فشار دنـداهاي بـالا بـر روي آن قابـل تشخیص است.

لب به دلیل اینكه داخل دهان قرار ميگيرد و زبان چربیهاي نرمكننده آن را پاك ميكند به خشكي دچار ميشود؛ به همين خاطر این كودكان لب خـود را بطـور مـداوم بـا زبانـشان مرطوب ميكنند.

استفاده از كرمهاي مرطوب كننده روي لـب بـه ترك این عادت كمك ميكند.

 

 

کلینیک دندانپزشکی دکتر چلبیانلو
گاز گرفتن لب کودك سبب کج شدن دندانهاي او در دراز مدت میگردد.

 

عادات غلط دهانی در کودکان

قرار دادن زبان بين دندانها: این مسأله نیـاز بـه توجـه و دقـت فراوان دارد .

این مشكل اگر از سنين پایين اصلاح گردد، خیلي از مشكلات ارتودنسي در آینده بوجود نميآید.

براي تشخیص این مشكل، به هنگام بلع به دقت به زبان و عـضلات لـب پـایين و چانـه توجه كنید.

اگر هنگام بلع زبان بين دنـدانها فاصـله انـدازد یـا عضلات چانه و لب پایين زیاد و بصورت غير عادي منقبض شوند، احتمال ابتلاء به این عادت وجود دارد.

براي رفع این عادت بهتر است كـودك در مقابل یك آینه قرار گيرد و سعي نماید در هنگام بلع، زبـان او از لاي دندانهایش بيرون نزند.

 

کلینیک دندانپزشکی دکتر چلبیانلو
قرار دادن زبان بین دندانها. این عادت سبب بوجود آمدن ناهنجاریهاي مختلفی در نحوه قرارگرفتن دندانها میگردد.

 

جویدن ناخن:

ممكن است كودك از ٢ سالگي به این عادت مبـتلا گـردد .

والدیني كه متوجه ميشوند كودكشان نیـاز بـه كوتـاه كردن ناخن پیدا نميكند باید به این مسأله توجـه بیـشتري نماینـد.

آگاه كردن كودك، یادآوري كافي، تـشویق و اسـتفاده از دوسـتان و معلمين براي رفع این عادت مفید ميباشد.

 

 

کلینیک دندانپزشکی دکتر چلبیانلو
جویدن ناخن از جمله عادات مضر کودك است که باید با آن مقابله کرد.

 

جویدن گونه:

جویدن گونه عادت غلطي است كه معمولا والدین دیرتـر متوجه آن ميشوند. هنگام جویدن گونه، قسمت جلوي لب تغـیير حالـت مي یابد.

براي تشخیص آن باید به داخل دهان و قسمت داخـل گونـه توجه نمود. معمولا یك خط برجسته و برافروخته در آن ناحیـه دیـده ميشود.

آگاه كردن كودك، یادآوري كافي و تـشویق بـراي رفـع ایـن عادت مفید ميباشد.

 سائیدن دندانها روي هم(دندان قروچه):

این عادت غلط بیشتر مربـوط به عضلات جویدن ميباشد كه بـا انقبـاض خـود، سـبب سـائیده شـدن دندانها ميشوند.

كودك ممكن است از صداي آن خوشش بیایـد و بـرایش یك عادت شود. این عادت به خودي خود نميتواند سبب نامرتبي دندانها شود؛ ولي هنگامیكه در دوره دندانهاي شيري انجام شود، سـبب تـأخير و اشكال در رویش دندانهاي دائمي ميگردد.

در هنگام وجود این مشكل، فرد را به مركز بهداشتي درماني ارجاع دهید. مكیدن انگشت: این عادت معمولا در كودكاني مشاهده ميگردد كه از شير مادر محروم ميباشند.

متأسفانه این عـادت غلـط در صـورت عـدم توجه، بعد از سن حدود پنج سالگي عوارض بـسیاري در شـكل گـيري و رشد دندانها، فكين و فرم صورت ايجـاد مـيكنـد .

بـراي تشخیص آن ميتوان به تمیز بودن انگشت مكیده شـده و وضـعیت كـودك هنگام خواب دقت نمود. براي ترك این عادت بهـتر اسـت كـودك را بـه دندانپزشك ارجاع دهید.

جویدن اشیاء: كودك ممكن است چیزهایي مانند خودكار، آستين پيراهن یا اسباببازیهاي خود را جایگزین مكیدن انگشت یا پـستانك كنـد. این اشیاء اگر براي مدت كوتاهي استفاده شوند، معمـولا عارضـهاي ندارند؛ ولي اگر این عمل بصورت عادت درآید، حتماً مـشكلاتي را در سیستم دهان و دندان ايجاد مينماید.

پستانك:

یكي دیگر از عادات غلط استفاده از پستانك بـراي كـودك مي باشد. بایستي در نظر داشت كه درصورت ايجاد ایـن عـادت ، جـدا كردن كودك از پستانك نباید بـا زور صـورت گيرد،زیـرا ممكـن اسـت مشكلات دیگري از قبیل شب ادراري را بوجود آورد.

بهترین راه بـراي ترك پستانك یا عادات دیگر، بالا بردن سطح آگاهي كودك نـسبت بـه مسأله ميباشد. یادآوري به كودك نباید بیش از حد باشد.

در صورت پافشاري به عادت پس از سن ۴ سالگي، كـودك را بـه مركـز بهداشـتي درماني ارجاع دهید.

بیشتر بدانید ...