برچسب- مراقبت دهان و دندان كودكان ٣ تا ۵ سال

کلینیک دندانپزشکی دکتر چلبیانلو

مراقبت دهان و دندان كودكان ٣ تا ۵ سال

مراقبت دهان و دندان كودكان ٣ تا ۵ سال

 

از دیگر عوامل ايجاد پوسیدگي، مصرف غذاهاي حاوي شكر ميباشد.

پس از مصرف شيرینيجات، در مدت ٢ تا ۵ دقیقه بعد، میكروبهـا از مـواد قندي استفاده كرده و اسید تولید ميكنند.

به همين خاطر باید توجه داشت كه تعداد دفعات مصرف مواد قندي خطرنـاكتـر از حجـم مـاده قندي است كه در یك وعده مصرف ميشود.

با هربار مصرف مواد قندي، ما ابتدا به میكروبهاي دهان خود غذا مـيدهـیم. منظـور از مـواد قندي الزاماً شيرینيجات نیستند؛ همـه نـوع مـواد غـذایي كـه داراي مقداري مواد قندي باشند، اگـر مـزه شـيرین هـم نداشـته باشـند، بعنوان مواد قندي شناخته ميشوند.

 

نكته مهم تغذیـهاي كـه بایـد روشن شود این اسـت كـه كـودك چنـد بـار در روز از مـواد قنـدي استفاده ميكند و پس از خوردن، این مـواد چـه مـدت در تمـاس بـا دندان باقي ميمانند.

بنابراین نباید از شـيریني و شـكلات بعنـوان جایزه یا پاداش براي كودك استفاده كرد. در این زمینه نكات زیر قابل توجه هستند:

  • خوردن غذاهاي سفت و حاوي فیبر به علت تحریـك غـدد بزاقـي و كمك به پاك شدن مواد غذایي از سـطوح دنـدانی بـراي كـودك مفید است.
  • مصرف شيرینيجات باید هنگام صرف وعدههاي اصلي غذا صورت گيرد.
  • كودكان را تشویق كنید پـس از هـر بـار اسـتفاده از مـواد قنـدي، مــسواك بزننــد.

اگــر نــشد حــداقل آب در دهانــشان بگردانند.

  • شيرینيهاي چسبنده را از رژيم غذایي كودك حذف كنید.
  • مادران باید به قند زیاد موجود در شربتهاي دارویي كودكان و اثرات مخرب آن روي دندانهاي كودك توجه نمایند.

 

آموزش نحوه مسواك زدن براي كودكان پیش دبـستاني(٣ تا ۵ ساله):

 

والدیني كه كودك ٣ تا ۵ ساله دارند احساس ميكننـد فرزندشـان در این محدودة سني مهارتهاي لازم را براي تمیـز نمـودن دنـدانهایش بدسـت آورده ؛ در صورتیكه نقش اصلي رعایت بهداشت دهـان و دنـدان ایـن كودكان به عهده والدین است .

این سـنين معمـولا زمـان شروع استفاده از نخ دندان ميباشد.

استفاده از نخ دنـدان بـراي نواحي بين دنداني بـا تمـاس نزدیـك ضـروري اسـت. البتـه در دوره دندانهاي شيري، نخ دندان تنها براي دندانهاي خلفي توصیه ميشود.

 

مراقبت دهان و دندان كودكان ٣ تا ۵ سال

 

کلینیک دندانپزشکی دکتر چلبیانلو
والدین نباید تصور كنند كه كودك ٣ تا ۵ ساله آنها قادر است بدرستي به تنهایي مسواك بزند و باید آموزش او را در این سنين تكرار كنند و در صورت لزوم، خودشان براي كودك مسواك بزنند.

 

نحوه آموزش صحیح براي تمیزكردن دندانهاي كودك :

 

در این حالت یکـی از والدین پشت سر كودك در حالي قرار ميگيرد كه هر دو به یك جهـت نگاه ميكنند كودك در این حالت سر خـود را بـه سمـت عقب ميبرد و به بازوي چپ پدر یا مادر تكیه ميكند.

در این زمان گونه كودك با همان دست كنار زده شده و از دست دیگر براي مـسواك زدن دندانها استفاده ميشود.

براي این كار باید مسواك با ملايمت و به آرامي روي سطوح داخلي، خارجي و جونده دندانها بطور افقي بـه حركت درآید. این موقعیت براي آموزش استفاده از نخ دنـدان نیـز كارآیي دارد.

 

 

کلینیک دندانپزشکی دکتر چلبیانلو
جهت آموزش نحوه مسواك زدن به كودك، والد پشت سر كودك و هم جهت با او اقدام به مسواك زدن براي او ميكند. این كار با كنار زدن لب توسط انگشت یك دست و مسواك زدن توسط دست دیگر انجام ميگردد.

 

بسیاري از والدین براي مسواك زدن دندانهاي فرزندشان، در مقابـل وي قرار ميگيرند كه باعث اضطراب كودك شـده و سـر او نیـز بـدون حمایت ميماند. بنابراین باید والدین را از این روش منع نمود.

در این دوره سني به شرط قورت ندادن خمير دندان، ميتوان از خمير دنـدان حاوي فلوراید استفاده نمود. به هیچ وجه براي مسواك كردن دنـدان كودك از خشونت استفاده نكنید؛ بلكه بایـد بـا آمـوزش و تـشویق مداوم كودك او را راضي نمود.

براي آموزش كودكان بهتر است والـدین در حضور فرزندانشان دندانهاي خود را مسواك بزنند.

جهت اطمینـان از آموزش صحیح كودك، ميتوان در پایـان از كـودك خواسـت تـا در حضور یکی از والدین مسواك بزند.

از سن ٢ سالگي تا پایان ۵ سالگي، مراقبت از دهان و دندان كودك باید در برنامه رسمي پایش رشد كودكان منظور شـود. بنـابراین در هر بار مراجعه، وضعیت دهان و دندان كـودك بررسـي و در پرونـده مراقبت كودك ثبت ميگردد و حتماً توصـیههـاي بهداشـتي مربوطـه بـه والدین ارائه ميشود.

 

 

بیشتر بدانید ...