برچسب- نحوه نگهداری از دندانهاي مصنوعي

مراقبت از دندانهاي مصنوعي

مراقبت از دندانهاي مصنوعي

مراقبت از دندانهاي مصنوعي:

١ .مراقبت از پروتز كامل (دست دندان):

بعد از هر وعده غذایي پروتز متحرك باید از دهان خارج و ابتدا با آب شسته شود.

سپس با مسواك و خمير دندان، تمام سطوح بخصوص سطحي كه در تماس با مخـاط دهان ميباشد از خردههاي مواد غذایي باقیمانده تمیز گردد.

روش مناسب دیگر استفاده از مسواك به همراه صابون غـير معطـر و یـا مایع ظرفشویي ميباشد. توجه داشته باشید از پودر هاي سـاینده به هیچ وجه جهت تمیزكردن دست دندان استفاده نكنید.

علاوه بر تمیز كردن دست دندان بعد از هر وعـده غـذایي، پـس از خارج كردن آن باید دهان را بطور كامل با آب گرم یا محلول نمكي رقیق شست و در صورت امكان با یك مسواك نرم لثهها را تمیز كرد و با انگشت، لثهها را ماساژ داد.

٢ .مراقبت از پروتز متحرك ناكامل (پارسیل):

بعد از هر وعـده غذایي، پروتز متحرك از دهان خارج ميشود و طبـق آنچـه در بحـث پروتز كامل مطرح گردید، تمیز ميشود.

سپس دنـدانهاي باقیمانـده به كمك مسواك و نخ دندان تمیز مي شود. این افراد بایـد از دو مسواك استفاده نمایند.

یكي براي تمیز كردن پروتز و دیگري براي تمیز كردن دندانهاي طبیعي كه در داخل دهان قرار دارند.

 

 ٣ .مراقبت از پروتز ثابت:

در رابطه با مراقبـت از پروتزهـاي ثابت باید گفت كه پـس از هـر وعـده غـذایي، پروتـز ثابـت را ميتوان با برس، نخ دندان و مسواك مخصوص، تمیز كرد. جهت اطلاعات بیشتر حتماً باید با دندانپزشك مشورت شود.

 

نكات مهم:

 • به افراد مسن توصیه ميگردد در هنگام تمیـز كـردن پروتـز دندان، ظرف آب پلاستیكي را كه تا نیمه پراسـت زیـر دسـت خود قرار دهند تا در صورتیكه پروتـز از دستـشان افتـاد صدمه نبیند. در موقع شستن به بیمـار توصـیه مـيشـود كـه پروتز را بين انگشت شست و اشاره خود محكم بگـيرد و مـسواك بزند.

نباید آنرا در كف دست نگه داشـت، چـون اگـر دسـت دندان از دست بیفتد، ممكن است دو تكه شود.

 • علاوه بر استفاده از مسواك جهت تمیز كردن پروتز، ميتـوان دست دندان را به صورت هفتگي در یك محلول ضدعفوني كننـده [یك قاشق چايخوري مایع سفید كننده خانگي (وایـتكس) داخـل حدود نیم لیتر آب] به مدت نـیم سـاعت قـرار داد.

بعـد از خارج كردن دندان مصنوعي از محلول تمیز كننده، پروتز باید كاملا زیر شير آب شسته شود و سپس داخل دهـان قـرار گـيرد.

البته لازم به ذكر است كه نباید محلـول وایـتكس را بـراي تمیز نمودن پروتزهاي پارسیل استفاده نمود؛ زیرا ممكـن اسـت سبب كدر شدن قسمت فلزي آن گردد.

 • با توصیه دندانپزشك ميتوان از قرصهاي پاك كننده جهت بر طرف كردن رنگ و جرم پروتز روزي یكبار استفاده نمود.
 • به افرادیكه از پروتز استفاده ميكنند توصیه مـيشـود در طول روز اگر زماني را خارج از منزل بسر مي برند و غـذا ميخورند، وسایل لازم جهت تمیز نمودن دندانها و نیـز پروتـز خود را بهمراه داشته باشند.
 • در طول شبانه روز دندانهاي مصنوعي متحرك باید براي مدتي از دهان خارج شود تا مخاط دهـان كـه تحـت فـشار دنـدانهاي مصنوعي در هنگام غذا خوردن بوده است، استراحت كند و بـه وضعیت طبیعي خود برگردد.

توصیه میشود حدود ٨ ساعت دسـت دندان درآورده شود كه بهترین زمان براي ایـن مـدت هنگـام خواب ميباشد.

 • پس از تمیز كردن دست دندان در شب و قبل از خواب باید آن را در ظرفي پر از آب قرار داد تا آب از دست ندهد و تغیير حجم پیدا نكند.

توصیه شود كه هیچگاه دست دندان را وارد آب داغ نكرده و یا با آب داغ شستشو داده نشود. · اگر فردي كه از دست دندان استفاده ميكند دچـار تـورم و درد و تحریك بافتهاي دهان شد، به او توصیه نمایید كه دست دندان را از دهان خارج كند و حتماً او را به مركز بهداشتي درماني ارجاع نمایید.

 • به هیچ وجه جهت اصلاح و تطابق دسـت دنـدان بـا بافتـهاي دهان از سمبـاده و یـا وسـایل سـاینده و چـسبهاي آمـاده استفاده ننمایید.

چون تطابق قرارگيري دنـدانها در مقابـل هم در فكين بهم ميخورد و پس از آن نميتـوان بـدون آنهـا از دست دندان استفاده نمود.

 • تمام بیمارانیكه داراي دست دندان هستند حتي اگـر از نظـر خودشان مشكلي نداشته باشند، باید حداقل هر ۶ تا ١٢ ماه یكبار به دندانپزشك جهت معاینه مراجعه نمایند.

مراقبت از دندانهاي مصنوعي

در موارد زیر توصیه ميگردد بیمـار را بـه دندانپزشـك ارجـاع نمایید:

 • اگر دندان مصنوعي لق است.
 • اگر دندان مصنوعي به لثهها فشار ميآورد.
 • اگر در هر قسمتي از دهان زخم ايجاد شده است.
 • اگر قسمتي از دندان مصنوعي شكسته است.
 • اگر بیمار نميتواند با دست دندان غذا بخورد.
 • اگر پس از خارج كردن آن احساس كند لثه برجسته شده است.

 

مراقبت از دندانهاي مصنوعي

 

 مراقبت دهان و دندان در بیماران ناتوان و بستري:

در افراد مسني كه از نظر فیزیكي به شدت ناتوان مي باشند و یا به دلایل بیماریهاي خاص قادر به رعایت بهداشـت دهـان و دنـدان خودشان نمي باشند، باید اقدامات بهداشتي زیر توسـط كـسي كـه از آنها نگهداري ميكند، صورت گيرد:

 • اگر بیمار در تختخواب مي باشد، با قرار دادن چندین بالش در زیر سر، سر او به صورتي بلند شـود كـه سـرش روبـروي صورت شما قرار گيرد.

سپس یك حوله تمیز و یك ظرف روي سینه، در زیر چانه او قرار دهید.

 • اگر بیمار روي صندلي چرخدار قرار دارد، در پشت او قـرار بگيرید و یك دست خود را در زیر چانه او و سرش را بر روي بدن خود تكیه دهید.

حوله را بر روي سینه به صورتي قرار دهید كه شانه هایش را هم بپوشاند و ظرفي را بـر روي پـاي بیمار یا بر روي میز جلوي صندلي بیمار كه بـه او نزدیـك است قرار دهید و یا اینكه اگر بتوانید صندلي چرخـدار را نزدیك دستشویي ببرید.

 • مسواك كردن را طبق روش توصیه شده در بحـث رعایـت بهداشـت دهان و دندان انجام دهید و از نـخ دنـدان نیـز اسـتفاده نمایید.
 • اگر لبهاي بیمار خشك و ترك خورده هستند، با وازلين چـرب كنید.
بیشتر بدانید ...